Wizja

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

wojciech piecha wizja bezpieczenstwo energetyczneWęgiel kamienny oraz brunatny jest głównym gwarantem polskiej suwerenności energetycznej. Obrona interesu polskich kopalń oraz całego środowiska górniczego będzie dla mnie zadaniem priorytetowym. Segment wydobywczy stanowi obecnie koło zamachowe polskiej gospodarki. Należy zatem zadbać o rozwój technologii oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, aby udoskonalić funkcjonowanie tego sektora. Mam tu na uwadze przede wszystkim budowę oraz rozwój nowoczesnych bloków o najwyższej efektywności. Branża górnicza wymaga także działań usprawniających jej zarządzanie. Jestem zwolennikiem redukcji obciążeń podatkowych, a także wdrożeniem nowego modelu funkcjonowania relacji pomiędzy producentami węgla oraz podmiotami związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej. Zakres koordynacji polityki paliwowo- energetycznej powinien być bardziej elastyczny i dostosowany dla potrzeb polskiej suwerenności gospodarczej.

Aktywizacja zawodowa oraz szkolnictwo

wojciech piecha wizja aktywizacja zawodowaJako Senator RP chciałbym położyć duży nacisk na polskie szkolnictwo zawodowe. Udzielę poparcia dla wszelkich działań zmierzających do aktywizacji zawodowej społeczeństwa, szczególnie młodych i wykształconych ludzi, którzy w najbliższej przyszłości stanowić będą główny bodziec rozwoju rodzimej gospodarki. Dużym problemem młodych ludzi jest tzw. bezrobocie strukturalne. Młodzi ludzie, absolwenci szkół wyższych często stają się ofiarami bardzo złego procederu. Mowa tu o sytuacji, w której występuje dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem na rynku pracy a wykształceniem. Najdobitniej widać to na przykładzie osób, które ukończyły studia wyższe. Wielu ludzi nie jest przygotowanych merytorycznie do zadań i potrzeb rozwijającego się rynku pracy. Dotyczy to także osób, które ukończyły szkoły zawodowe. Dlatego też będę dążyć do wdrożenia różnych programów i instruktarzy, których celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Innowacyjna gospodarka oraz rozwój komunikacji

wojciech piecha wizja komunikacjaPriorytetem dla mnie będą również kwestie związane z infrastrukturą komunikacyjną. Będę miał na uwadze przede wszystkim rozwój i modernizację szlaków kolejowych, a także regulacje związane z problemem żeglugi śródlądowej. Ponadto dużą wagę przykładam do pionierskich rozwiązań. Uważam, że wdrożenie nowoczesnych technologii będzie w przyszłości zasadniczym impulsem skoku polskich wskaźników ekonomicznych. Pomysł na nowatorskie rozwiązanie jest bardzo pożądanym elementem każdej gospodarki. Jestem członkiem Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Zamierzam wykorzystać tą okoliczność i udzielać bezpośredniego poparcia dla nowoczesnych projektów.