O mnie

Urodziłem się 13 lutego 1958 r. w Rybniku. Jestem żonaty i mam dwie córki.

Po ukończeniu szkoły średniej zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Marynarce Wojennej w Gdyni.
W 1985 r. ukończyłem Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2006 r. ukończyłem studia podyplomowe
w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach na kierunku zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

W 1985 roku podjąłem pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” w Rybniku, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble awansu zawodowego od stażysty do zastępcy Kierownika Robót Górniczych. Od 2005 r. do 2007 r. pełniłem funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Od 2007 do 2012 r. pracowałem w Kompanii Węglowej SA Centrum Wydobywcze Południe w Rybniku, gdzie pełniłem funkcję Kierownika Zarządzania Środkami Produkcji i Remontów. Po rozwiązaniu Centrum Wydobywczego Południe w Rybniku, plonowanie pracowałem w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” jako nadsztygar BHP.

 

W latach 2007–2015 sprawowałem mandat radnego Rady Miasta Rybnika. W 2015 r. kandydowałem w wyborach do Senatu RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując mandat Senatora RP. W 2019 r. w kolejnych wyborach parlamentarnych, ponownie zostałem wybrany Senatorem RP w okręgu 73.

W Senacie RP X Kadencji jestem członkiem komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, gdzie jestem jej wiceprzewodniczącym.